BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Pisarna za prenos tehnologije (U9)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Franc Kandare, Gerhard Exner, Janez Jeraj, Andrea Aliverti, Raffaele Dellacá, Uroš Stanič, Antonio Pedotti, Robert Jaeger, "Breathing induced by abdominal muscle stimulation in individuals without spontaneous ventilation", Neuromodulation (Malden Mass.), vol. 5, str. 180-185, 2002. [COBISS.SI-ID 17395495]

1.04 Strokovni članek

1. Mirjana Oblak, "Prenos tehnologij v evropskem prostoru", EIC novice, str. 11-12, november 2002. [COBISS.SI-ID 17394983]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Franc Kandare, Uroš Stanič, Robert Jaeger, "Functional electrical stimulation of abdominal muscles in spinal cord injury: a review and synthesis", V: IFESS 2002 proceedings, 7th Annual Conference of the International Functional Electrical Stimulation Society, Ljubljana, Slovenia, June 25-29, 2002, Tomaž Karčnik, ur., Peter Veltink, ur., Robert Jaeger, ur., [Ljubljana, Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, 2002], str. 344-346. [COBISS.SI-ID 14931161]

2. Uroš Stanič, Mirjana Oblak, "Prispevek EU-projekta "Inovacijski relejni center (IRC) Slovenija" k pospeševanju inovacijske sposobnosti gospodarstva", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 262-266. [COBISS.SI-ID 17395239]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. Uroš Stanič, Pavel Oblak, Mirjana Oblak, Sašo Rutar, "Prispevek EU projetka "IRC Slovenia" h komercializaciji raziskovalnih in tehnoloških dosežkov v Evropi", V: Prenos znanja z univerze v gospodarstvo - temeljni spodbujevalec regionalnega razvoja : zbornik referatov s posveta v Mariboru, 7. oktobra 2002, Željko Knez, ur., Maribor, Univerza, 2002, str. 67-72. [COBISS.SI-ID 17395751]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Franc Kandare, G. Exner, Uroš Stanič, R. Jaeger, "Functional electrical stimulation of respiratory muscles in spinal cord injury", V: Mechanics of breathing : pathophysiology, diagnosis, and treatment, Andrea Aliverti, ur., Milano, Springer, cop. 2002, tsr. 291-313. [COBISS.SI-ID 17396007]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Mateja Mešl, Samo Hribar, Drago Bahun, Aleš Nemec, Anton Papež, Iztok Seljak, Daniel Zupančič, Uroš Stanič, Janez Tušek, Franc Gider, Možnosti za izboljšanje produktivnosti v slovenski industriji : kako doseči višjo stopnjo produktivnosti glede na konkurenco : okrogla miza na 2. GV-konferenci proizvodni management PMNGT 2002, management produktivnosti, 30 in 31. maj 2002, Portorož, 2002. [COBISS.SI-ID 16827943]

3.25 Druga izvedena dela

1. Daniela Brečko, Slavko Dolinšek, Franc Gider, Marko Jaklič, Boro Jeřabek, Miloš Komac, Aleš Mihelič, Aleš Nemec, Anton Papež, Stojan Petrič, Uroš Stanič, Janez Tušek, Danijel Zupančič, PMNGT 2002 : druga GV-konferenca Proizvodni management, Portorož, 30. in 31. maj 2002. [COBISS.SI-ID 5243163]

2. Member of the organising committee: Uroš Stanič, (13 avtorjev), IFES, 7th Annual Conference of the International Functional Electrical Stimulation Society, June 25-29, 2002, Ljubljana, Slovenia, d, 2002. [COBISS.SI-ID 17657383]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av