BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Ekspertni center za presoje vplivov na okolje (SEPO)


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Branko Kontić, Polonca Trebše, Jan Mavri, Branka Mozetič, Davor Kontić, Špela Uršej, Matjaž Spreitzer, Poročilo o vplivih na okolje za napravo za zmanjšanje emisij odpadnih plinov iz proizvodnje anhidrida ftalne kisline v Kemiplasu d. o. o. Koper, Nova Gorica, Politehnika Nova Gorica, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002. [COBISS.SI-ID 209403]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av