BILIOGRAFIJA IJS ZA LETO 2002

Odsek za tehnologije znanja (E8)


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. Maja Azarov Domajnko, Vladislav Rajkovič, Marko Bohanec, "Medšolsko projektno delo z večparametrskimi odločitvenimi modeli in izmenjavo podatkov XML", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 35, 2002, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 503-507. [COBISS.SI-ID 3534611]

2. Mojca Bernik, Jože Florjančič, Vladislav Rajkovič, "Upravljanje z znanjem in uporaba informacijskih tehnologij", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 35, 2002, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 473-477. [COBISS.SI-ID 3528211]

3. Damjan Bojadžiev, "Negacija in avtoreferenca v paradoksih in izrekih", Analiza (Ljubl.), let. 5, str. 24-31, 2002. [COBISS.SI-ID 17147175]

4. Janez Brank, "Using image segmentation as a basis for categorization", Informatica (Ljublj.), vol. 26, no. 4, str. 353-358, 2002. [COBISS.SI-ID 17241895]

5. Tomaž Erjavec, "Compiling and using the IJS-ELAN parallel corpus", Informatica (Ljublj.), vol. 26, no. 3, str. 299-307, 2002. [COBISS.SI-ID 17333031]

6. Tomaž Erjavec, "The IJS-ELAN Slovene-English parallel corpus", Int. j. corpus linguist., vol. 7, no. 1, str. 1-20, 2002. [COBISS.SI-ID 17159975]

7. Dragan Gamberger, Nada Lavrač, "Expert-guided subgroup discovery : methodology and application", J. artif. intell. res. (Print), vol. 17, str. 501-527, 2002. [COBISS.SI-ID 17209127]

8. Dragan Gamberger, Nada Lavrač, Goran Krstačić, "Confirmation rule induction and its applications to coronary heart disease diagnosis and risk group discovery", J. intell. fuzzy syst., vol. 12, str. 35-48, 2002. [COBISS.SI-ID 17192743]

9. Matjaž Gams, "The turing machine may not be the universal machine", Minds mach. (Dordr.), vol. 12, str. 137-142, 2002. [COBISS.SI-ID 16523303]

10. Silvana Gasar, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, "Primerjava treh tipov modelov za napovedovanje uspešnosti zaključka šolanja", Psihol. obz. (Ljubl.), letn. 11, št. 4, str. 7-24, 2002. [COBISS.SI-ID 21570658]

11. Silvana Gasar, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, "Napovedovanje uspešnosti zaključka šolanja", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 35, 2002, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 508-513. [COBISS.SI-ID 3534867]

12. Bojan Leskošek, Marko Bohanec, Venceslav Kapus, Vladislav Rajkovič, "Talent expert system - a better way of choosing sports in schools", V: Glavobol pri otroku in mladostniku, Mali športnik, (Slovenska pediatrija, Letn. 9, Suppl. 1), Ciril Kržišnik, ur., Tadej Battelino, ur., Mojca Žerjav-Tanšek, ur., [Ljubljana, Pediatrična klinika], 2002, str. 137-139. [COBISS.SI-ID 1435825]

13. Bojan Leskošek, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, "The use of expert methods in the orientation of children into different sports", Acta Univ. Carol., Kinanthropol., vol. 38, no. 2, str. 33-44, 2002. [COBISS.SI-ID 1936305]

14. Aleksander Pivk, Matjaž Gams, "Domain-dependent information gathering agent", Expert syst. appl., vol. 23, str. 207-218, 2002. [COBISS.SI-ID 17103911]

15. Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič, Aleš Porenta, Jože Zupančič, "Kako z e-predstavitvijo približamo uporabniku Mednarodno klasifikacijo prakse zdravstvene nege?", Inform. med. slov. (Print ed.), letn. 7, št. 1, str. 5-10, 2002. [COBISS.SI-ID 3536403]

16. Vladislav Rajkovič, Blaž Zupan, "Upravljanje znanja kot izziv prenovi javne uprave", Uporab. inform. (Ljubl.), letn. 10, št. 1, str. 13-17, 2002. [COBISS.SI-ID 3323155]

17. Tomaž Šef, "Sistem GOVOREC za sintezo slovenskega govora", Elektroteh. vestn., str. 165-170, 2002. [COBISS.SI-ID 17124135]

18. Olga Šušteršič, Vladislav Rajkovič, Robert Leskovar, Iztok Bitenc, Mojca Bernik, Uroš Rajkovič, "An information system for community nursing", Public health nurs. (Boston, Mass.), vol. 19, no. 3, str. 184-190, 2002. [COBISS.SI-ID 1630571]

19. Rasmus K. Ursem, Bogdan Filipič, Thiemo Krink, "Exploring the performance of an evolutionary algorithm for greenhouse control", CIT. J. Comput. Inf. Technol., vol. 10, no. 3, str. 195-201, 2002. [COBISS.SI-ID 17189671]

20. Bernard Ženko, Sašo Džeroski, "Napovedovanje biorazgradljivosti z regresijskimi drevesi", Elektroteh. vestn., letn. 69, št. 1, str. 60-68, 2002. [COBISS.SI-ID 2687572]

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. Tanja Urbančič, Maja Skrjanc, Peter Flach, "Web-based analysis of data mining and desicion support education", AI commun., vol. 15, str. 199-204, 2002. [COBISS.SI-ID 17283623]

1.04 Strokovni članek

1. Iztok Bizjak, Marko Bohanec, "Posodobitev obdelave podatkov o turizmu na Statističnem uradu Republike Slovenije", Organizacija (Kranj), letn. 35, št. 9, str. 600-607, nov. 2002. [COBISS.SI-ID 3573523]

2. Aleš Dobnikar, Alenka Žužek, "Integracija e-storitev z uporabo digitalnih potrdil overitelja na centru vlade za informatiko", Okno uprave, let. 3, št. 6, str. 12-13, 2002. [COBISS.SI-ID 17272359]

3. Matjaž Gams, "Informacijska družba 2002", Uporab. inform. (Ljubl.), let. 10, str. 137-138, 2002. [COBISS.SI-ID 17107751]

1.05 Poljudni članek

1. Luka Dekleva Humar, Matjaž Gams, "Ali oblast ve, kaj je IT", Delo (Ljubl.), str. 9, Informacijska tehnologija, 2.12.2002. [COBISS.SI-ID 17171239]

2. Luka Dekleva Humar, Matjaž Gams, "Ali oblast ve, kaj je IT", Delo (Ljubl.), str. 9, Informacijska tehnologija, 28.10.2002. [COBISS.SI-ID 17108519]

3. Luka Dekleva Humar, Matjaž Gams, "Ali oblast ve, kaj je IT", Delo (Ljubl.), str. 10, Informacijska tehnologija, 18.11.2002. [COBISS.SI-ID 17146663]

4. Aleš Dobnikar, "Digitalna potrdila", Glas gospod., feb., str. 92, 2002. [COBISS.SI-ID 301150]

5. Matjaž Gams, "Elektronsko nadlegovanje", Delo (Ljubl.), str. 6, Informacijska tehnologija, 19.8.2002. [COBISS.SI-ID 16902951]

6. Matjaž Gams, "Skrivnosti inteligence in zavesti", Novice - IJS (Tisk. izd.), št. 97, str. 12, 2002. [COBISS.SI-ID 16883751]

7. Matjaž Gams, "Konferenca "Informacijska druža 2002"", Novice - IJS (Tisk. izd.), št. 100, str. 28-30, 2002. [COBISS.SI-ID 17181223]

8. Matjaž Gams, "Vlaganja v visoko šolstvo in znanost zaostajajo za razvitim svetom", Šol. razgl., št. 4, str. 8, 2002. [COBISS.SI-ID 17355815]

9. Žiga Ramšak, Janez Brank, "[Kvadratni koren iz]{6 + [kvadratni koren iz] 15} je najboljši približek za [pi]", Presek, letn. 29, št. 3, str. 171-173, 2001-2002. [COBISS.SI-ID 11322201]

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. Ivan Bratko, Dorian Šuc, "Qualitative explanation of controllers", V: Sixteenth International Workshop on Qualitative Reasoning QR 2002, June 10-12, 2002, Sitges - Barcelona - Catalonia - Spain, Juan A. Ortega, ur., Nuria Agell, Sevilla, Edición Digital, 2002, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 3347028]

2. Sašo Džeroski, "Computational scientific discovery and inductive databases", V: ICDM '02, the 2002 IEEE International Conference on Data Mining : proceedings [of] International Workshop on Active Mining (AM-2002), Maebashi City, Japan, December 9, 2002, [S.l.], IEEE Computer Society, 2002, str. 4-15. [COBISS.SI-ID 17290279]

3. Sašo Džeroski, "Learning in rich representation : inductive logic programming and computational scientific discovery", V: Machine learning : proceedings of the Nineteenth International Conference (ICML 2002), University of New South Wales, Sydney, Australia, July 8-12, 2002, (The Morgan Kaufmann series in machine learning), Claude Sammut, ur., Achim Hoffmann, ur., San Francisco, Morgan Kaufmann, 2002, str. 701-702. [COBISS.SI-ID 17099559]

4. Sašo Džeroski, "relational reinforcement learning for agents with objects", V: Proceedings of the AISB'02 Symposium on Adaptive Agents and Multi-Agent Systems : 3rd-5th April, 2002, Imperial College of Science, Technology and Medicine University of London, [S.l.], The Society for the Study of Artificial Intelligence and Simulation of Behaviour, 2002, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 17102631]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Aleksander Bandelj, Ivan Bratko, Dorian Šuc, "Qualitative simulation with CLP", V: Sixteenth International Workshop on Qualitative Reasoning QR 2002, June 10-12, 2002, Sitges - Barcelona - Catalonia - Spain, Juan A. Ortega, ur., Nuria Agell, Sevilla, Edición Digital, 2002, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 3346772]

2. Mojca Bernik, Jože Florjančič, Vladislav Rajkovič, "Vloga managementa pri upravljanju z znanjem", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 11-14. [COBISS.SI-ID 3372051]

3. Andraž Bežek, "Agenti in KQML v gručnem strežniku Cluster Server 7", V: Informacijska družba IS '01 : zbornik A 4. mednarodne multi-konference, 22. do 26. oktober 2001, Ljubljana, Slovenija : proceedings A of the 4th International Multi-conference, 22-26th October 2001, Ljubljana, Slovenija, Cene Bavec, ur., Mojca Bernik, ur., Marko Bohanec, ur., Tomaž Domanjko, ur., Srečo Dragan, ur., Matjaž Gams, ur., Marko Grobelnik, ur., Marjan Heričko, ur., Dunja Mladenić, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Ivan Rozman, ur., Franc Solina, ur., Maja Škrjanc, ur., Denis Trček, ur., Tanja Urbančič, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2001, str. 25-28. [COBISS.SI-ID 16759591]

4. Andraž Bežek, "Agentno orientiran pristop pri načrtovanju porazdeljenih agentnih sistemovf", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 74-77. [COBISS.SI-ID 17119271]

5. Iztok Bizjak, Marko Bohanec, "Rudarjenje s podatki za potrebe statistike turizma", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 50-53. [COBISS.SI-ID 17078311]

6. Hendrik Blockeel, Maurice bruynooghe, Sašo Džeroski, Jan Ramon, Jan Struyf, "Hierarchical multi-classification", V: Proceedings of the Workshop on Multi-Relational Data Mining, (MRDM-2002) : [workshop notes], Eight ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-2002), Edmonton, Canada, 23 July 2002, Sašo Džeroski, ur., Luc De Raedt, ur., Stefan Wrobel, ur., [S.l.], ACM, 2002, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 17100327]

7. Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Describing decision support, data mining, and text/web mining studies in SolEuNet", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 104-107. [COBISS.SI-ID 17078567]

8. Marko Bohanec, Bojan Cestnik, Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, Mário Alves, Alípio Jorge, Steve Moyle, "Describing decision support, data mining, and text/web mining studies in SolEuNet", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 19-24. [COBISS.SI-ID 16922919]

9. Damjan Bojadžiev, "The development of self-representation", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 226-228. [COBISS.SI-ID 17222951]

10. Janez Brank, "Image categorization based on segmentation and region clustering", V: Proceedings, (Frontiers in artificial intelligence and applications, 78), STAIRS 2002, STarting Artificial Intelligence Researchers Symposium, July 22-23 2002, Lyon, France, Thierry Vidal, ur., Paolo Liberatore, ur., Amsterdam [etc.], Ios Press, Ohmsha, 2002, str. 187-195. [COBISS.SI-ID 16874023]

11. Janez Brank, Marko Grobelnik, Nataša Milič-Frayling, Dunja Mladenić, "Interaction of feature selection methods and linear classification models", V: Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Text Learning, [Nineteenth International Conference on Machine Learning, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia], Marko Grobelnik, ur., Nataša Milič-Frayling, ur., Dunja Mladenić, ur., Sydney, The University of New South Wales, 2002, str. 12-17. [COBISS.SI-ID 16885799]

12. Janez Brank, Marko Grobelnik, Nataša Milić-Frayling, Dunja Mladenić, "Feature selection using support vector machines", V: Data mining III, Alessandro Zanasi, ur., Southampton, WIT, 2002, str. 261-273. [COBISS.SI-ID 17344807]

13. Ivan Bratko, Dorian Šuc, "Using machine learning to understand operator's skill", V: Developments in applied artificial intelligence : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 2358), Tim Hendtlass, ur., Moonis Ali, ur., Berlin [etc.], Springer, cop. 2002, vol. 2358, str. 812-823, 2002. [COBISS.SI-ID 3359828]

14. Bojan Cestnik, Nada Lavrač, Filip Železný, Dragan Gamberger, Ljupčo Todorovski, Miro Kline, "Data mining for decision support in marketing : a case study in targeting a marketing campaign", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 25-34. [COBISS.SI-ID 16925735]

15. Damjan Demšar, Ivan Bratko, "Induktivno logično programiranje s sprotnim generiranjem celotnih hipotez", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 62-65. [COBISS.SI-ID 17222695]

16. Kurt Driessens, Sašo Džeroski, "Integrating experimentation and guidance in relational reinforcement learning", V: Machine learning : proceedings of the Nineteenth International Conference (ICML 2002), University of New South Wales, Sydney, Australia, July 8-12, 2002, (The Morgan Kaufmann series in machine learning), Claude Sammut, ur., Achim Hoffmann, ur., San Francisco, Morgan Kaufmann, 2002, str. 115-122. [COBISS.SI-ID 16957735]

17. Kurt Driessens, Sašo Džeroski, "On using guidance in relational reinforcement learning", V: Proceedings of the Twelfth Belgian-Dutch Conference on Machine Learning : 4 December, 2002,Utrecht University, The Netherlands, Marco Wiering, ur., Utrecht, University of Utrecht, Faculty of Mathematics and Computer Science, 2002, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 17290023]

18. Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, Hendrik Blockee, "Relational ranking with predictive clustering trees", V: ICDM '02, the 2002 IEEE International Conference on Data Mining : proceedings [of] International Workshop on Active Mining (AM-2002), Maebashi City, Japan, December 9, 2002, [S.l.], IEEE Computer Society, 2002, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 17418791]

19. Sašo Džeroski, Bernard Ženko, "Is combining classifiers better than selecting the best one?", V: Machine learning : proceedings of the Nineteenth International Conference (ICML 2002), University of New South Wales, Sydney, Australia, July 8-12, 2002, (The Morgan Kaufmann series in machine learning), Claude Sammut, ur., Achim Hoffmann, ur., San Francisco, Morgan Kaufmann, 2002, str. 123-129. [COBISS.SI-ID 16957479]

20. Sašo Džeroski, Bernard Ženko, "Stacking with multi-response model trees", V: Multiple classifier systems : third International Workshop, MCS 2002, Cagliari, Italy, June 24-26, 2002 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 2364), Fabio Roli, ur., Josef Kittler, ur., Berlin [etc.], Springer, cop. 2002, str. 201-211. [COBISS.SI-ID 16956455]

21. Tomaž Erjavec, "Compilation and exploitation of the IJS-ELAN parallel corpus", V: Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 86-93. [COBISS.SI-ID 17121575]

22. Jure Ferlež, Bogdan Filipič, Ivan Bratko, "Ekstrahiranje elementov spletnih strani z induktivnim logičnim programiranjem", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 58-61. [COBISS.SI-ID 17201191]

23. Bogdan Filipič, "Simulation-based optimization of material properties", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 94-97. [COBISS.SI-ID 17201447]

24. Bogdan Filipič, "Fitness function design for evolutionary experimentation in controller tuning", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 225-228. [COBISS.SI-ID 17200935]

25. Peter A. Flach, Nada Lavrač, "Learning in clausal logic : a perspective on inductive logic programming", V: Computational logic : logic programming and beyond : essays in honour of Robert A. Kowalski. Part I, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 2407), Antonis C. Kakas, ur., Fariba Sadri, ur., Berlin [etc.], Springer, cop. 2002, str. 437-471. [COBISS.SI-ID 16989223]

26. Dragan Gamberger, Nada Lavrač, "Descriptive induction through subgroup discovery : a case study in a medical domain", V: Machine learning : proceedings of the Nineteenth International Conference (ICML 2002), University of New South Wales, Sydney, Australia, July 8-12, 2002, (The Morgan Kaufmann series in machine learning), Claude Sammut, ur., Achim Hoffmann, ur., San Francisco, Morgan Kaufmann, 2002, str. 163-170. [COBISS.SI-ID 16854823]

27. Dragan Gamberger, Nada Lavrač, "Generating actionable knowledge by expert-guided subgroup discovery", V: Principles of data mining and knowledge discovery : 6th European Conference, PKDD 2002, Helsinki, Finland, August 2002 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 2431), Tapio Elomaa, ur., Heikki Mannila, ur., Hannu Toivonen, ur., Berlin, New York, Springer, 2002, str. 163-174. [COBISS.SI-ID 16926503]

28. Dragan Gamberger, Nada Lavrač, Dietrich Wettschereck, "Subgroup visualization : a method and application in population screening", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 35-40. [COBISS.SI-ID 16925991]

29. Dragan Gamberger, Nada Lavrač, Dietrich Wettschereck, "Subgroup visualization : a method and application in population screening", V: IDAMAP 2002: Intelligent Data Analysis in Medicine and Pharmacology 2002 : working notes of workshop W21, held during the [15th]European Conference on Artificial Intelligence, ECAI 2002, Lyon, France, 23rd July, 2002, Peter J. Lucas, ur., Lars Asker, ur., Silvia Miksch, ur., Lyon, ECAI, 2002, str. 31-35. [COBISS.SI-ID 16904487]

30. Matjaž Gams, "A multiple computational model of creativity", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 103-106. [COBISS.SI-ID 17082407]

31. Matjaž Gams, "Pregled opisov obsmrtnih doživetij na Amazon.com in internetu", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 17107239]

32. Matjaž Gams, "Predsmrtno doživetje", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 142-144. [COBISS.SI-ID 17107495]

33. Matjaž Gams, "A couple of advanced MI applications", V: Proceedings of the WSEAS International Conferences : 2002 WSEAS International Conference on Information Security, Hardware/Software Codesign, E-Commerce and Computer Networks : Rio de Janeiro, Brazil, October 15-17, 2002 : 2002 WSEAS International Conference on System Science, Applied Mathematics & Computer Science and Power Engineering Systems : Janeiro, Brazil, October 21-23, 2002, N. E. Mastorakis, ur., N. Nedjah, ur., L. de Mourelle, ur., P. Ekel, ur., [S.l.], WSEAS, 2002, str. 2251-2254. [COBISS.SI-ID 17098791]

34. Matjaž Gams, "Intelligent agents redefined", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 209-212. [COBISS.SI-ID 16998439]

35. Matjaž Gams, Aleksander Pivk, "Agents for semi-automatic generation of database wrappers", V: IKE'02 : proceedings of the International Conference on Information and Knowledge Engineering, Las Vegas, Nevada, USA, Hamid R. Arabnia, ur., Youngsong Mun, ur., Bhanu Prasad, ur., [S.l.], CSREA, 2002, str. 265-270. [COBISS.SI-ID 16848679]

36. Silvana Gasar, Marko Bohanec, "Odkrivanje zakonitosti učnega uspeha z rudarjenjem podatkov", V: Management in Evropska unija : zbornik konference z mednarodno udeležbo, 21. znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih ved, Portorož, 27. - 29. marec 2002, Goran Vukovič, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 1044-1053. [COBISS.SI-ID 16692519]

37. Silvana Gasar, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, "Combined data mining and decision support approach to the prediction of academic achievement", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 41-52. [COBISS.SI-ID 16923943]

38. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, "Approaching analysis of EU IST projects database", V: Conference proceedings, IIS 2002, 13th International Conference on Information and Intelligent Systems, September 25-27, 2002, Varaždin, Croatia, Boris Aurer, ur., Alen Lovrenčič, ur., Varaždin, Faculty of Organization and Informatcs, Zagreb, University of Zagreb, 2002, str. 57-61. [COBISS.SI-ID 17027367]

39. Nancy Ide, Tomaž Erjavec, Dan Tufis, "Sense discrimination with parallel corpora", V: Word sense disambiguation : recent successes and future directions : proceedings of the workshop, 11 July 2002, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA, USA, New Brunswick, Association for Computational Linguistics, 2002, str. 54-60. [COBISS.SI-ID 17299495]

40. Mitja Jermol, Nada Lavrač, Tanja Urbančič, "Managing business intelligence in a virtual enterprise model : a case study and knowledge management lessons learned", V: Knowledge-based intelligent information engineering system and allied technologies : KES 2002, (Frontiers in artificial intelligence and applications, vol. 82), E. Damiani, ur., Amsterdam [etc.], IOS Press, 2002, str. 1419-1423. [COBISS.SI-ID 17157927]

41. Branko Kavšek, Nada Lavrač, John C. Bullas, "Rule induction for subgroup discovery : a case study in mining UK traffic accident data", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 127-130. [COBISS.SI-ID 17113895]

42. Branko Kavšek, Nada Lavrač, Anuška Ferligoj, "Hierarchical clustering of multiple decision trees", V: Classification, clustering and data analysis : recent advances and applications, (Studies in classification, data analysis, and knowledge organization), 8th Conference of the International Federation of Classification Societies, July 16-19, 2002, Cracow, Poland, Krzysztof Jajuga, ur., Andrzej Sokołowski, ur., Hans Hermann Bock, ur., Berlin, Heidelberg, New York, Springer, 2002, str. 349-357. [COBISS.SI-ID 21302877]

43. Alenka Krapež, Vladislav Rajkovič, Vladimir Batagelj, Rado Wechtersbach, "Vloga informacijske tehnologije v izobraževanju", V: Mednarodna izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002 : 16. maj - 18. maj 2002, OŠ Cirila Kosmača Piran : [zbornik], Borut Čampelj, ur., Alenka Makuc, ur., Zvonka Labernik, ur., 1. natis, Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Služba za EU programe, MIRK - Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet, Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Piran, Osnovna šola Cirila Kosmača, 2002, str. 279-283. [COBISS.SI-ID 3552787]

44. Pat Langley, Javier Sanchez, Ljupčo Todorovski, Sašo Džeroski, "Inducing process models from continuous data", V: Machine learning : proceedings of the Nineteenth International Conference (ICML 2002), University of New South Wales, Sydney, Australia, July 8-12, 2002, (The Morgan Kaufmann series in machine learning), Claude Sammut, ur., Achim Hoffmann, ur., San Francisco, Morgan Kaufmann, 2002, str. 347-354. [COBISS.SI-ID 16957223]

45. Nada Lavrač, Peter Flach, Branko Kavšek, Ljupčo Todorovski, "Rule induction for subgroup discovery with CN2-SD", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 77-87. [COBISS.SI-ID 16925223]

46. Nada Lavrač, Peter Flach, Branko Kavšek, Ljupčo Todorovski, "Adapting classification rule induction to subgroup discovery", V: Proceedings, 2002 IEEE International Conference on Data Mining, ICDM 2002, 9-12 December, 2002, Maebashi City, Japan, Los Alamitos [etc.], IEEE Computer Society, 2002, str. 266-273. [COBISS.SI-ID 17189159]

47. Nada Lavrač, Dragan Gamberger, Peter Flach, "Subgroup discovery for actionable knowledge generation : shortcomings of classification rule learning and the lessons learned", V: Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Data Mining Lessons Learned, [Nineteenth International Conference on Machine Learning, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia], Nada Lavrač, ur., Hiroshi Motoda, ur., Tom Fawcett, ur., Sydney, The University of New South Wales, 2002, str. 48-56. [COBISS.SI-ID 16854311]

48. Nada Lavrač, Tanja Urbančič, Andrej Orel, "Virtual enterprise for data mining and decision support : a model for networking academia and business", V: Collaborative business ecosystems and virtual enterprises : IFIP TC5/WG5.5 Third Working Conference on Infrastructures for Virtual Enterprises (PRO-VE'02) May 1-3, 2002, Sesimbra, Portugal, (International Federation for Information Processing, 85), Luis Camarinha-Matos, ur., Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic, 2002, str. 389-396. [COBISS.SI-ID 16808487]

49. Peter Ljubič, Ljupčo Todorovski, Nada Lavrač, John C. Bullas, "Time-series analysis of UK traffic accident data", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 131-134. [COBISS.SI-ID 17114151]

50. Mitja Luštrek, "Računalniško igranje iger s kartami", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 54-57. [COBISS.SI-ID 17554215]

51. Dunja Mladenić, Marko Grobelnik, Mitja Jermol, "Exploiting text mining in publishing and education", V: Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Data Mining Lessons Learned, [Nineteenth International Conference on Machine Learning, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia], Nada Lavrač, ur., Hiroshi Motoda, ur., Tom Fawcett, ur., Sydney, The University of New South Wales, 2002, str. 34-39. [COBISS.SI-ID 16885543]

52. Dunja Mladenić, Nada Lavrač, Peter Ljubič, Branko Kavšek, Marko Grobelnik, "The Sol-Eu-Net project data mining lessons learned", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 135-138. [COBISS.SI-ID 17114407]

53. Steve Moyle, Marko Bohanec, Eric Ostrowski, "Large and tall buildings : a case study in the application of decision support and data mining", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 88-99. [COBISS.SI-ID 16924199]

54. Marko Perko, Matjaž Gams, "Agentna zgradba komunikacijskega vozlišča", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 78-81. [COBISS.SI-ID 17082151]

55. Matjaž Perpar, Andrej Kašnik, Nada Lavrač, Branko Kavšek, "Vključevanje algoritma za učenje klasifikacijskih pravil APRIORI-C v data mining okolje WEKA", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 221-224, 2002. [COBISS.SI-ID 18250791]

56. Aleksander Pivk, "A shoping agent for the WWW", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 70-73. [COBISS.SI-ID 17128231]

57. Aleksander Pivk, "An automatic wrapper constructur agent for E-trading", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 167-170. [COBISS.SI-ID 17128487]

58. Aleksander Pivk, Matjaž Gams, "A semi-universal e-commerce agent : domain-dependant information gathering", V: ICEIS 2002 : proceedings of the Fourth International Conference on Enterprise Information Systems, Ciudad Real, Spain, April 3-6, 2002, José Braz, ur., Mario Piattini, ur., Joaquim Filipe, ur., [S.l.], ICES, 2002, vol. 2, str. 981-988. [COBISS.SI-ID 16909095]

59. Aleksander Pivk, Matjaž Gams, "Dilemma of intelligent shopping-comparison agents", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 42-45. [COBISS.SI-ID 17081895]

60. Maja Skrjanc, Tomaž Šef, Matjaž Gams, "Using decision tree for accentuation in the Slovenian language", V: Proceedings, (Frontiers in artificial intelligence and applications, 78), STAIRS 2002, STarting Artificial Intelligence Researchers Symposium, July 22-23 2002, Lyon, France, Thierry Vidal, ur., Paolo Liberatore, ur., Amsterdam [etc.], Ios Press, Ohmsha, 2002, str. 135-144. [COBISS.SI-ID 16874279]

61. Tomaž Šef, Matjaž Gams, "Govorec (Speaker) - Slovenian text-to-speech synthesizer for various applications", V: Proceedings. Vol. III, Image, acoustic, speech and signal processing I, The 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics and July 14-18, 2002 Orlando, Florida, USA, Nagib Callaos, ur., Xuli Zong, ur., Shiho Nobesawa, ur., str. 270-275. [COBISS.SI-ID 16891943]

62. Tomaž Šef, Matjaž Gams, "Govorec (Speaker) - slovenian text-to-speech system for telecommunication applications", V: Proceedings, ICSP'02, 2002 6th International Conference on Signal Processing, August 26-30,2002, Beijing, China, Yuan Baozong, ur., Tang Xiaofang, ur., [S.l.], IEEE, 2002, zv. 1, str. 504-507. [COBISS.SI-ID 17014823]

63. Tomaž Šef, Matjaž Gams, Maja Skrjanc, "Naglaševanje nepoznanih besed pri sintezi slovenskega govora", V: Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 17081127]

64. Tomaž Šef, Matjaž Gams, Maja Skrjanc, "Dvostopenjski model naglaševanja nepoznanih besed pri sintezi slovenskega govora", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 247-250. [COBISS.SI-ID 16998695]

65. Tomaž Šef, Maja Škrjanc, Matjaž Gams, "Automatic lexical stress assignment of unknown words for highly inflected Slovenian language", V: Text, speech and dialogue : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, 2448), Petr Sojka, ur., Ivan Kopeček, ur., Karel Pala, ur., Berlin [etc.], Springer, 2002, vol. 2448, str. 165-172, 2002. [COBISS.SI-ID 17015079]

66. Dorian Šuc, Ivan Bratko, "Qualitative reverse engineering", V: Machine learning : proceedings of the Nineteenth International Conference (ICML 2002), University of New South Wales, Sydney, Australia, July 8-12, 2002, (The Morgan Kaufmann series in machine learning), Claude Sammut, ur., Achim Hoffmann, ur., San Francisco, Morgan Kaufmann, 2002, str. 610-617. [COBISS.SI-ID 3299668]

67. Ljupčo Todorovski, Hendrik Blockeel, Sašo Džeroski, "Ranking with predictive clustering trees", V: Machine learning : ECML 2002 : 13th European Conference on Machine Learning, Helsinki, Finland, August 19-23, 2002 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 2430), Tapio Elomaa, ur., Heikki Mannila, ur., Hannu Toivonen, ur., Berlin [etc.], Springer, 2002, vol. 2430, str. 444-455, 2002. [COBISS.SI-ID 16956711]

68. Ljupčo Todorovski, Bojan Cestnik, Miro Kline, Nada Lavrač, Sašo Džeroski, "Qualitative clustering of short time-series : a case study of firms reputation data", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002, str. 141-149. [COBISS.SI-ID 16925479]

69. Ljupčo Todorovski, Bojan Cestnik, Miro Kline, Nada Lavrač, Sašo Džeroski, "Qualitative clustering of short time series : a case study of firms reputation data", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 143-146. [COBISS.SI-ID 17113639]

70. Tanja Urbančič, Mitja Jermol, Nada Lavrač, "Supporting a business model of a virtual enterprise with knowledge maps", V: Third European Conference on Knowledge Managemnt : Trinity College Dublin, Ireland, 24-25 September 2002, [S.l., s.n.], 2002, str. 698-707. [COBISS.SI-ID 17049383]

71. Tanja Urbančič, Andrej Orel, Mitja Jermol, Nada Lavrač, "Knowledge management and intellectual property rights : the Sol-Eu-Net virtual enterprise lessons learned", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 46-49. [COBISS.SI-ID 17192487]

72. Tanja Urbančič, Maja Skrjanc, Peter Flach, "State-of-the-art of data mining and decision support courses as seen on the web", V: Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies (e-Learning) : CompSys Tech'2002, B... Rachev, ur., A... Smrikarov, ur., [S. l.], Bulgarian Chapter of ACM-acmbul&UAI, cop. 2002, str. IV.33-1-IV.33-6. [COBISS.SI-ID 17049639]

73. Rasmus K. Ursem, Bogdan Filipič, Thiemo Krink, "Exloring the performance of an evolutionary algorithm for greenhouse control", V: ITI 2002 : proceedings of the 24th International Conference on Information Technology Interfaces, June 24-27, 2002, Cavtat, Croatia, Vlado Glavinić, ur., Vesna Hljuz Dobrić, ur., Diana Šimić, ur., Zagreb, University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, 2002, str. 429-434. [COBISS.SI-ID 17201703]

74. Jernej Vičič, Tomaž Erjavec, "Vsak začetek je težak : avtomatsko učenje prevajanja slovenščine v angleščino", V: Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 20-27. [COBISS.SI-ID 17121319]

75. Jernej Vičič, Tomaž Erjavec, "Statistično strojno prevajanje na osnovi vzporednih korpusov", V: Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija, Baldomir Zajc, ur., Ljubljana, IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 217-220. [COBISS.SI-ID 17121831]

76. Miha Volovšek, "SUccess determination in E-business", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia, Marjan Heričko, ur., Matjaž Jurič, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Cene Bavec, ur., Ivan Rozman, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 216-219. [COBISS.SI-ID 17584167]

77. Zdeněk Žabokrtský, Petr Sgall, Sašo Džeroski, "A machine learning approach to automatic functor assignment in the Prague Dependency Treebank", V: LREC 2002 : proceedings, Third international conference on language resources and evaluation, Las Palmas de Grand Canaria (Spain), 29th, 30th & 31st May 2002, Manuel González Rodríguez, ur., Carmen Paz Suarez Araujo, ur., Grand Canaria, European Language Resources Association, 2002, zv. V, str. 1513-1520. [COBISS.SI-ID 17186087]

78. Bernard Ženko, Sašo Džeroski, "Stacking with an extended set of meta-level attributes and MLR", V: Machine learning : ECML 2002 : 13th European Conference on Machine Learning, Helsinki, Finland, August 19-23, 2002 : proceedings, (Lecture notes in computer science, Lecture notes in artificial intelligence, vol. 2430), Tapio Elomaa, ur., Heikki Mannila, ur., Hannu Toivonen, ur., Berlin [etc.], Springer, 2002, vol 2430, str. 493-504, 2002. [COBISS.SI-ID 16956967]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. Matjaž Gams, "GIVE - govorne informacije v e-prostoru", V: DSI 2002 : zbornik posvetovanja, Dnevi slovenske informatike = Slovenian Informatics Conference, Portorož, Slovenija, 17. - 19. april 2002, Sašo Novaković, ur., Ljubljana, Slovensko društvo Informatika, = Slovenian Society Informatika, 2002, str. 55-58. [COBISS.SI-ID 16700455]

2. Alenka Žužek, Aleš Dobnikar, "Integracija e-storitev in rešitve za e-arhiviranje", V: Sistemi za upravljanje z dokumenti, [Posvetovanje] DOK_SIS 2002, Portorož, Slovenija, 22.-24. maj 2002, Erih Skočir, ur., Ljubljana, Media.doc, 2002, str. 22-II-II-29. [COBISS.SI-ID 17272871]

3. Alenka Žužek, Aleš Dobnikar, "Arhiviranje digitalno podpisanih elektronskih dokumentov", V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : 1. zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radencih od 13. do 15. marca 2002, (Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike, 1), Slavica Tovšak, ur., Maribor, Pokrajinski arhiv, 2002, letn. 1, št. 1, str. 269-277, 2002. [COBISS.SI-ID 560517]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. Maja Azarov Domajnko, Vladislav Rajkovič, Marko Bohanec, "Medšolsko projektno delo z večparametrskimi odločitvenimi modeli in izmenjavo podatkov XML", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia, Marjan Heričko, ur., Matjaž Jurič, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Cene Bavec, ur., Ivan Rozman, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 164. [COBISS.SI-ID 17078823]

2. Mojca Bernik, Jože Florjančič, Vladislav Rajkovič, "Upravljanje z znanjem in uporaba informacijskih tehnologij", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia, Marjan Heričko, ur., Matjaž Jurič, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Cene Bavec, ur., Ivan Rozman, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 151. [COBISS.SI-ID 3527699]

3. Sašo Džeroski, "Relational data mining : [invited talk]", V: Book of abstracts : TARSKI meeting of the COST 274 : November 14-16, 2002, Prague, Czech Republic, [S.l.], COST, 2002. [COBISS.SI-ID 17287975]

4. Tomaž Erjavec, "An experiment in automatic bi-lingual lexicion construction form a parallel corpus", V: Abstracts, 7th TELRI seminar Information in Corpora, September 26-28, Dubrovnik, Croatia, [S.l.], TELRI Association, 2002, str. 4-5. [COBISS.SI-ID 17123111]

5. Silvana Gasar, Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, "Napovedovanje uspešnosti zaključka šolanja", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia, Marjan Heričko, ur., Matjaž Jurič, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Cene Bavec, ur., Ivan Rozman, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 157. [COBISS.SI-ID 17079079]

6. Branko Kavšek, Nada Lavrač, "Analysis of different approaches to subgroup discovery", V: Program and abstracts, International Conference on Methodology and Statistics, September 15-18, 2002 Ljubljana, Slovenia, Andrej Mrvar, ur., Anuška Ferligoj, ur., Ljubljana, Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2002, str. 53. [COBISS.SI-ID 16988967]

7. Nada Lavrač, "Constraint-based data mining and subgroup discovery", V: Fundamentals of medical informatics : ESF Exploratory Workshop, Elspeet, The Netherlands, 27-29 October, 2002, Peter Lucas, ur., Nada Lavrač, ur., Ameen Abu-Hanna, ur., Strasbourg, ESF, 2002, str. 274-275. [COBISS.SI-ID 17105959]

8. Nada Lavrač, "Rule learning for subgroup discovery", V: Program and abstracts, International Conference on Methodology and Statistics, September 15-18, 2002 Ljubljana, Slovenia, Andrej Mrvar, ur., Anuška Ferligoj, ur., Ljubljana, Center of Methodology and Informatics, Institute of Social Sciences at Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2002, str. 63. [COBISS.SI-ID 16988711]

9. Jernej Vičič, Tomaž Erjavec, "Corpus driven machine translation", V: Abstracts, 7th TELRI seminar Information in Corpora, September 26-28, Dubrovnik, Croatia, [S.l.], TELRI Association, 2002, str. 20. [COBISS.SI-ID 17122855]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. Aleš Dobnikar, "Improvements in Modelling the F0 Contour for Different Types of Intonation Units in Slovene", V: Improvements in Speech Synthesis : COST 258: The Naturalness of Synthetic Speech, E. Keller, ur., G. Bailly, ur., A. Monaghan, ur., J. Terken, ur., M. Huckvale, ur., Chichester, West Sussex, John Wiley & Sons, 2002, str. 144-153, 2002. [COBISS.SI-ID 290398]

2. Sašo Džeroski, "Inductive logic programming approaches", V: Handbook of data mining and knowledge discovery, Willi Klösgen, ur., Jan M. Żytkow, ur., Oxford [etc.], Oxford University Press, 2002, str. 348-353. [COBISS.SI-ID 17287463]

3. Sašo Džeroski, "Environmental sciences", V: Handbook of data mining and knowledge discovery, Willi Klösgen, ur., Jan M. Żytkow, ur., Oxford [etc.], Oxford University Press, 2002, str. 817-830. [COBISS.SI-ID 17287207]

4. Sašo Džeroski, Ljupčo Todorovski, "Encoding and using domain knowledge on population dynamics for equation discovery", V: Logical and computational aspects of model-based reasoning, (Applied logic series, vol. 25), Lorenzo Magnani, ur., Nancy J. Nersessian, ur., Claudio Pizzi, ur., Dordrecht, Boston, London, Kluwer, cop. 2002, str. 227-247. [COBISS.SI-ID 17099303]

5. Matjaž Gams, "Intelligence in informatic society", V: Enabling society with information technology, Qun Jin, ur., Tokyo (etc.), Springer, 2002, str. 59-66. [COBISS.SI-ID 16364839]

6. Dunja Mladenić, "Web browsing using machine learning on text data", V: Intelligent exploration of the web, (Studies in fuzziness and soft computing, vol. .111), Piotr S. Szczepaniak, ur., New York, Heidelberg, Physica-Verlag, 2002, str. 288-303. [COBISS.SI-ID 17240871]

7. Zdravko Pečar, Vladislav Rajkovič, Ivan Bratko, "Obstacles to implementing TQM in public organisations", V: Building better quality administration for the public : case studies from Central and Eastern Europe, Joanne Caddy, ur., Mirko Vintar, ur., Bratislava, NISPAcee, 2002, str. 71-84. [COBISS.SI-ID 1401518]

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. Cene Bavec, Matjaž Gams, "Foreword to Information Society 2002", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. I. [COBISS.SI-ID 17080359]

2. Marko Bohanec, Branko Kavšek, Dunja Mladenić, Nada Lavrač, "ECML/PKDD-2002 Workshop : IDDM-2002 : 2nd International Workshop on Integration and Collaboration Aspects of Data Mining, Decision Support and Meta-Learning", V: ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., Helsinki, Helsinki University, 2002. [COBISS.SI-ID 16924455]

3. Andrej Detela, Matjaž Gams, "Cognitive science in 2002", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 1. [COBISS.SI-ID 17080871]

4. Sašo Džeroski, Luc De Raedt, Stefan Wrobel, "Foreword", V: Proceedings of the Workshop on Multi-Relational Data Mining, (MRDM-2002) : [workshop notes], Eight ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-2002), Edmonton, Canada, 23 July 2002, Sašo Džeroski, ur., Luc De Raedt, ur., Stefan Wrobel, ur., [S.l.], ACM, 2002, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 17100583]

5. Tomaž Erjavec, Jerneja Gros, "Predgovor", V: Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. II. [COBISS.SI-ID 17121063]

6. Matjaž Gams, "Language technologies in information society", V: Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. I. [COBISS.SI-ID 17080615]

7. Matjaž Gams, Marko Bohanec, "Preface", V: Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 2-3. [COBISS.SI-ID 17076775]

8. Igor Kononenko, Matjaž Gams, "Introduction to session : cognitive and bioinformatics", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 102. [COBISS.SI-ID 17106727]

9. Nada Lavrač, Hiroshi Motoda, Tom Fawcett, "First International Workshop on Data Mining Lessons Learned (DMLL-2002) : preface", V: Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Data Mining Lessons Learned, [Nineteenth International Conference on Machine Learning, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia], Nada Lavrač, ur., Hiroshi Motoda, ur., Tom Fawcett, ur., Sydney, The University of New South Wales, 2002, 1 str. [COBISS.SI-ID 16854567]

10. Peter Lucas, Nada Lavrač, Ameen Abu-Hanna, "Preface", V: Fundamentals of medical informatics : ESF Exploratory Workshop, Elspeet, The Netherlands, 27-29 October, 2002, Peter Lucas, ur., Nada Lavrač, ur., Ameen Abu-Hanna, ur., Strasbourg, ESF, 2002, str. III-IV. [COBISS.SI-ID 17106215]

11. Janek Musek, Matjaž Gams, "Near-death experiences", V: Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 120. [COBISS.SI-ID 17106983]

12. Vladislav Rajkovič, Tanja Urbančič, Mojca Bernik, "Uvodnik : 8/2002", V: Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 35, 2002, št. 8), Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Kranj, Moderna organizacija, 2002, str. 469. [COBISS.SI-ID 17122343]

1.25 Drugi članki ali sestavki

1. Matjaž Gams, Tomaž Šef, "GIVE - govorne informacije v e-prostoru", V: Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002, str. 170. [COBISS.SI-ID 17081639]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.02 Strokovna monografija

1. Mojca Osojnik, Ariana Grobelnik, Samo Grčman, Andreja Kanduč, Zdenka Konda, Iztok Kunšek, Dušan Zupančič, Aleš Dobnikar, Aljoša Domjan, Slavko Cimprič, Robert Guštin, Tomo Zaplotnik, Skrivnosti elektronskega poslovanja : priročnik za mala in srednja podjetja, 1. natis, Ljubljana, Gospodarska zbornica Slovenije, Ženeva, International Trade Centre UNCTAD/WTO, 2002. [COBISS.SI-ID 116972800]

2.05 Drugo učno gradivo

1. Marko Bohanec, Osnove HTML : učno gradivo pri predmetu Osnove računalništva, študijski program Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov, Visoka poslovno-tehniška šola, Politehnika Nova Gorica, 2002. [COBISS.SI-ID 16460839]

2. Marko Bohanec, Osnove računalništva : učno gradivo za predmet Osnove računalništva, študijski program Ekonomika in vodenje proizvodnih in tehnoloških sistemov, Visoka poslovno-tehniška šola, Politehnika Nova Gorica, 2002. [COBISS.SI-ID 16461095]

3. Marko Bohanec, Učno gradivo za predmet Metode umetne inteligence : podiplomski študijski program Management informacijskih sistemov, smer Sistemi za podporo odločanju, Maribor, Fakulteta za organizacijske vede, 2002. [COBISS.SI-ID 16494887]

4. Marko Bohanec, Mirko Vintar, Informacijska tehnologija : učno gradivo pri predmetu Informatika, Ljubljana, Visoka upravna šola, 2002. [COBISS.SI-ID 1300910]

5. Ivan Bratko, Sašo Džeroski, Boris Kompare, Analysis of environmental data with machine learning methods, I., Ljubljana, Jozef Stefan Institut, Center for Knowledge Transfer in Information Technologies, 2002. [COBISS.SI-ID 17102887]

6. Ivan Bratko, Sašo Džeroski, Boris Kompare, Analysis of environmental data with machine learning methods, II., Ljubljana, Jozef Stefan Institut, Center for Knowledge Transfer in Information Technologies, 2002. [COBISS.SI-ID 17103143]

7. Sašo Džeroski, Relational data mining : ICDM-2002 tutorial, Maebashi City, Japan, IEEE, 2002. [COBISS.SI-ID 17290535]

8. Tomaž Erjavec, Introductory course at ESSLII2002 : annotation of language resources. [COBISS.SI-ID 17127975]

9. Bogdan Filipič, Strojno učenje in odkrivanje znanja v podatkovnih bazah (data mining) : učno gradivo za predmet Napovedovanje poslov in strategije rasti : Visoka strokovna šola za podjetništvo, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, Odsek za inteligentne sisteme, 2002. [COBISS.SI-ID 16790567]

10. Peter A. Flach, Nada Lavrač, Tutorial 3 : Data mining and relational knowledge discovery, Lyon, ECAI, 2002. [COBISS.SI-ID 16904743]

11. Viljem Pšeničny, Bogdan Filipič, Napovedovanje rasti dinamičnih podjetij z odločitvenimi drevesi : študijsko gradivo za predmet Napovedovanje poslov in strategije rasi, Portorož, Visoka strokovna šola za podjetništvo, 2002. [COBISS.SI-ID 17216551]

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

1. David Pahor, Matija Drobnič, Vladimir Batagelj, Simon Bratina, Vladimir Djurdjič, Primož Gabrijelčič, Matjaž Gams, Matjaž Klančar, Rado Ključevšek, Jana Koklič, Uroš Mesojedec, Krištof Oštir, Matjaž Potrč, Borut Robič, Davorin Sečnik, Slobodan Simič, Jasna Toth, Leksikon računalništva in informatike, Ljubljana, Pasadena, 2002. [COBISS.SI-ID 117254144]

2.09 Magistrsko delo

1. Andraž Bežek, Agentni gručni strežnik : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Bežek], 2002. [COBISS.SI-ID 2717012]

2. Aleksander Pivk, Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pivk], 2002. [COBISS.SI-ID 3283284]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. Marko Bohanec, Vladislav Rajkovič, Bojan Cestnik, SolEuNet : report on decision support practical cases, phase II, (IJS delovno poročilo, 8512), 2002. [COBISS.SI-ID 16412967]

2. Janez Brank, Marko Grobelnik, Nataša Milić-Frayling, Dunja Mladenić, Feature selection using linear support vector machines, (Technical report, MSR-TR-2002-63), 2002. [COBISS.SI-ID 16797479]

3. Sašo Džeroski, Hendrik Blockeel, Ljupčo Todorovski, Relational ranking with predictive clustering trees, (IJS delovno poročilo, 8639), 2002. [COBISS.SI-ID 17006887]

4. Marko Grobelnik, Dunja Mladenić, Analysis of IT projects funded by the European Commission in 5FP : [Sol-Eu-Net IST-1999-11495 (2000-2003], (IJS delovno poročilo, 8678), 2002. [COBISS.SI-ID 17154599]

5. Dunja Mladenić, Describing data mining and decision support studies in SolEuNet, (IJS delovno poročilo, 8622), 2002. [COBISS.SI-ID 16878119]

6. Dunja Mladenić, Olga Stepankova, Johann petrak, Jiri Palous, Mário Amado Alves, Alípio Jorge, Damjan Bojadžiev, Peter Flach, Developing and maintaining an EU project Website, (IJS delovno poročilo, 8599), 2002. [COBISS.SI-ID 16797735]

7. Ljupčo Todorovski, Pavel Brazdil, Carlos Soares, Experiments with automatic feature selection in meta-learning, (IJS delovno poročilo, 8640), 2002. [COBISS.SI-ID 17006631]

8. Rasmus K. Ursem, Thiemo Krink, Bogdan Filipič, A numerical simulator of a crop-producing greenhouse, (EVALife techical report, no. 2002-01), 2002. [COBISS.SI-ID 16632359]

9. Bernard Ženko, Ljupčo Todorovski, Sašo Džeroski, Experiments with heterogeneous meta decision trees, (IJS delovno poročilo, 8638), 2002. [COBISS.SI-ID 17006119]

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

1. Vladislav Rajkovič, Olga Šušteršič, Uroš Rajkovič, Telematics for health care, Slovenian ICNP browser, (TeleNurse ID-ENTITY), Kranj, Faculty of organizational sciences, 2002, Dostopno na Internet-u: http://lopes1.fov.uni-mb.si/icnp, 13.9.2002. [COBISS.SI-ID 1648747]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. Marko Bohanec, Decision support, multi-attribute decision modelling, and DEXi : invited talk, Porto, University of Porto, Faculty of Economics, 19-20 April 2002. [COBISS.SI-ID 16744743]

2. Sašo Džeroski, Discovery ordinary and partial differential equations : invited talk, Oxford, UK, Oxford University, April 2002. [COBISS.SI-ID 17101863]

3. Sašo Džeroski, Is combining classifiers better than selecting the best one? : invited talk, Leuven, Department of Computer Science, Katholieke Universiteit, June 2002. [COBISS.SI-ID 17102119]

4. Sašo Džeroski, Is combining classifiers better than selecting the best one? : invited talk, Osaka, Japan, Osaka University, 4 Dec. 2002. [COBISS.SI-ID 17419047]

5. Sašo Džeroski, Is combining classifiers better than selecting the best one? : invited talk, Vienna, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, February 2002. [COBISS.SI-ID 17101351]

6. Sašo Džeroski, Relational data mining : invited talk, Osaka, Japan, Osaka University, 5 Dec. 2002. [COBISS.SI-ID 17419303]

7. Sašo Džeroski, Theory revision in equation discovery : invited talk, Freiburg, Albert-Ludwigs Universität, February 2002March 2002. [COBISS.SI-ID 17101607]

8. Tomaž Erjavec, The text encoding initiative and the GENIA corpus : invited talk, Tokyo, National Institute of Informatics, 26 June 2002. [COBISS.SI-ID 17165607]

9. Bogdan Filipič, Empirical modeling of dynamic enterprise growth : lecture, Aarhus, Denmark, University of Aarhus, Department of Computer Science, 9 Aug. 2002. [COBISS.SI-ID 17190183]

10. Bogdan Filipič, Evolutionary optimization of the steel production process : lecture, Reading, UK, University of Reading, Department of Computer Science, 20.3.2002. [COBISS.SI-ID 16666407]

11. Matjaž Gams, Intelligent systems and intelligent agents : [invited] visiting professorship in the Spring/Summer semester, Zweibrücken, University of Applied Sciences, 2002. [COBISS.SI-ID 16848935]

12. Dunja Mladenić, Janez Brank, Marko Grobelnik, Document categorization using support vector machines for feature selection : invited talk, Piisburgh, USA, Carnegie Mellon University, 9 Dec. 2002. [COBISS.SI-ID 17826599]

13. Vladislav Rajkovič, Dession models, datamining and directory services : invited talk, Düssedorf, Heinrich-Heine-Universität, 15-16 Nov. 2002. [COBISS.SI-ID 17369127]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Members of the programme committee: Cene Bavec, et al. (35 avtorjev), Informacijska družba IS'2002, 5. mednarodna multi-konferenca, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 17079591]

2. Steve Moyle, Eric Ostrowski, Marko Bohanec, Knowledge development using data mining and decision support : understanding the value drivers for the construction of large and tall buildings : presented at Henley Knowledge Management Forum Annual Conference, June 2002, Henly, United Kindom, 2002. [COBISS.SI-ID 17183527]

3. Vladislav Rajkovič, Sistemski pregled na kakovost šole : predstavljeno na "Osnovna šola na Slovenskem", 16.in 17. april 2002, Bled, 2002. [COBISS.SI-ID 17369383]

4. Tomaž Šef, Glasovni internet : InterINFOS'02, znanje in storitve za informacijsko družbo, 21.-25. oktober 2002, Cankarjev dom, Ljubljana, 2002. [COBISS.SI-ID 17124391]

3.25 Druga izvedena dela

1. Člani organizacijskega odbora: Milica Bauer, Damjan Demšar, Informacijska družba IS'2002, 5. mednarodna multi-konferenca, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 17079847]

2. Marko Bohanec, DSIage2002, International Conference on Decision Making and Decision Support in the Internet Age, 4th-7th July 2002, University College Cork, Cork, Ireland, 2002. [COBISS.SI-ID 16443687]

3. Workshop chairs: Marko Bohanec, Dunja Mladenić, Nada Lavrač, ECML/PKDD-2002, IDDM-2002, 2nd International Workshop on Integration and Collaboration Aspects of Data Mining, Decision Support and Meta-Learning, Helsinki, 19 August 2002, 2002. [COBISS.SI-ID 16923431]

4. Workshop chairs: Marko Bohanec, Dunja Mladenić, Nada Lavrač, Nineteenth International Conference on Machine Learning, University of New South Wales, Sydney-Australia, Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Data Mining Lessons Learned, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia, 2002. [COBISS.SI-ID 17210919]

5. Sašo Džeroski, Luc De Raedt, Stefan Wrobel, Proceedings of the Workshop on Multi-Relational Data Mining,(MRDM-2002), Eight ACM SIGKDD Interntional Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-2002), 23 July 2002, Edmonton, Canada, 2002. [COBISS.SI-ID 17100839]

6. Sašo Džeroski, Tapio Elomaa, Bernard Ženko, Summer school on Relational Data Mining Helsinki, Finland, 17-18 August 2002, 2002. [COBISS.SI-ID 17101095]

7. Member of the program committee: Tomaž Erjavec, COLING 2002, 19th International Conference on Computational Linguistics, August 24 - September 1, 2002, Taipei, Taiwan, 2002. [COBISS.SI-ID 17361703]

8. Member of the Organizational committee: Tomaž Erjavec, Jezikovne tehnologe, Informacijska družba IS'2002, 5. mednarodna multi-konferenca, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 17120807]

9. Member of the program committee: Tomaž Erjavec, NLPXML 2002, 2nd Workshop on NLP and XML, September 1, 2002, Taipei, Taiwan, 2002. [COBISS.SI-ID 17361959]

10. Member of the program committee: Tomaž Erjavec, PRICAI 2002, 7th Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence, August 18-22, Tokyo, 2002. [COBISS.SI-ID 17362471]

11. Member of the program committee: Tomaž Erjavec, TLT 2002, Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, September 20-21, 2002, Sozopol, Bulgaria, 2002. [COBISS.SI-ID 17362215]

12. Član organizacijskega odbora: Matjaž Gams, 11. mednarodna elektrotehniška in računalniška konferenca, ERK'2002, 23.-25. september 2002, Ljubljana, Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 16995111]

13. Predsednik organizacijskega obdora: Matjaž Gams, Informacijska družba IS'2002, 5. mednarodna multi-konferenca, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenija, 2002. [COBISS.SI-ID 18971943]

14. Member of the Program committee: Matjaž Gams, JCKBSE 2002, Fifth Joint Conference on Knowledge - Based Software Engineering, September 11-13, 2002, Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 16706599]

15. Members of the program committee: Marko Grobelnik, Vladislav Rajkovič, Ljupčo Todorovski, Tanja Urbančič, Blaž Zupan, ECML/PKDD-2002, IDDM-2002, 2nd International Workshop on Integration and Collaboration Aspects of Data Mining, Decision Support and Meta-Learning, Helsinki, 19 August 2002, 2002. [COBISS.SI-ID 16923687]

16. Member of the programme committee Borka jerman Blažič: Borka Jerman-Blažič, Advanced Security Technologies in Networking for newly Associated States Workshop, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2000. [COBISS.SI-ID 17454887]

17. Predsednica in članica prog. odbora: Borka Jerman-Blažič, CMS 2002, Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, 2000. [COBISS.SI-ID 17454375]

18. Members of the International technical committee: Nada Lavrač, Tanja Urbančič, Intelligent knowledge management : IKOMAT'02, International Workshop on Intelligent Knowledge Management Techniques, 16-18 September 2002, Podere d'Ombriano, Crema, Italy, 2002. [COBISS.SI-ID 17288231]

19. Workshop chairs: Peter Lucas, Ameen Abu-Hanna, Nada Lavrač, Fundamentals of Medical Inofrmatics ESF Exploratory Workshop, 27-29 October, Elspeet, Netherlands, 2002. [COBISS.SI-ID 17106471]

20. Tanja Urbančič, Sašo Džeroski, Špela Sitar, Bernard Ženko, Analysis of Environmental Data with Machine Learning Methods, 22-25 April 2002, Ljubljanae, 2002. [COBISS.SI-ID 17103399]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

1. Marko Bohanec, ur., Matjaž Gams, ur., Dunja Mladenič, ur., Marko Grobelnik, ur., Informacijska družba IS'2002 : zbornik A 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002. [COBISS.SI-ID 120289536]

2. Marko Bohanec, ur., Branko Kavšek, ur., Nada Lavrač, ur., Dunja Mladenić, ur., ECML/PKDD-2002 Workshop [Proceedings] : IDDM-2002, Helsinki, Helsinki University, 2002. [COBISS.SI-ID 16922663]

3. Andrej Detela, ur., Matjaž Gams, ur., Grega Repovš, ur., Kognitivne znanosti : zbornik C 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings C of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002. [COBISS.SI-ID 120366080]

4. Eight ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-2002), Edmonton, Canada, 23 July 2002: Sašo Džeroski, ur., Luc De Raedt, ur., Stefan Wrobel, ur., Proceedings of the Workshop on Multi-Relational Data Mining, (MRDM-2002) : [workshop notes], [S.l.], ACM, 2002. [COBISS.SI-ID 17100071]

5. Tomaž Erjavec, ur., Jerneja Žganec Gros, ur., Jezikovne tehnologije : zbornik B 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS'2002, 14.-18.oktober 2002 : proceedings B of the 5th International Multi-Conference Information Society IS' 2002, 14-18th October 2002, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002. [COBISS.SI-ID 120290048]

6. [Nineteenth International Conference on Machine Learning, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia]: Marko Grobelnik, ur., Nataša Milič-Frayling, ur., Dunja Mladenić, ur., Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Text Learning, Sydney, The University of New South Wales, 2002. [COBISS.SI-ID 16885287]

7. Marjan Heričko, ur., Matjaž Jurič, ur., Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Cene Bavec, ur., Ivan Rozman, ur., Informacijska družba IS'2002 : zbornik D 5. mednarodne multi-konference, 14. do 18. oktober 2002, Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 2002. [COBISS.SI-ID 120364032]

8. Nada Lavrač, Sašo Džeroski, Sašo Džeroski, ur., Bernard Ženko, ur., Summer school on relational data mining : lecture notes : Helsinki, Finland, 17-18 August 2002, Helsinki, University of Helsinki, 2002. [COBISS.SI-ID 16926759]

9. [Nineteenth International Conference on Machine Learning, 8-12 July 2002, University of New South Wales, Sydney-Australia]: Nada Lavrač, ur., Hiroshi Motoda, ur., Tom Fawcett, ur., Proceedings of the ICML-2002 Workshop on Data Mining Lessons Learned, Sydney, The University of New South Wales, 2002. [COBISS.SI-ID 16854055]

10. Peter Lucas, ur., Nada Lavrač, ur., Ameen Abu-Hanna, ur., Fundamentals of medical informatics : ESF Exploratory Workshop, Elspeet, The Netherlands, 27-29 October, 2002, Strasbourg, ESF, 2002. [COBISS.SI-ID 17105703]

11. Vladislav Rajkovič, ur., Tanja Urbančič, ur., Mojca Bernik, ur., Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 35, 2002, št. 8), Kranj, Moderna organizacija, 2002. [COBISS.SI-ID 3528723]

12. Computers and the humanities, Erjavec Tomaž (član uredniškega odbora 2001-2006), Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1966-, ISSN 0010-4817. [COBISS.SI-ID 3776012]

13. International journal of corpus linguistics, Erjavec Tomaž (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Philadelphia, PA, John Benjamins Publishing Company, ISSN 1384-6655. [COBISS.SI-ID 3971373]

14. AI communications, Gams Matjaž (urednik 1995-), Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Department Social Science Informatics, 1988-, ISSN 0921-7126. [COBISS.SI-ID 9466629]

15. Applied artificial intelligence, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1999-), Washington, DC, Hemisphere Pub. Co., ISSN 0883-9514. [COBISS.SI-ID 15352069]

16. Artificial intelligence in medicine, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1998-), Amsterdam, Elsevier Science Publishers, 1989-, ISSN 0933-3657. [COBISS.SI-ID 2612263]

17. Machine learning, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 2001-), Norwell (MA), Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1986-, ISSN 0885-6125. [COBISS.SI-ID 2623527]

18. New generation computing, Lavrač Nada (član uredniškega odbora 1997-), Tokyo, Ohmsha, Springer-Verlag, ISSN 0288-3635. [COBISS.SI-ID 26018560]

Mentor pri magistrskih delih

1. Silvana Gasar, Večparametrski model za pridvidevanje uspešnosti zaključka šolanja : magistrsko delo, Kranj, [S. Gasar], 2002. [COBISS.SI-ID 3329811]

2. Aleksander Pivk, Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pivk], 2002. [COBISS.SI-ID 3283284]

3. Aleksander Pur, Odkrivanje zakonitosti v bazah podatkov za potrebe policije s pomočjo metod rudarjenja podatkov : Magistrsko delo, Kranj, [A. Pur], 2002. [COBISS.SI-ID 3421971]

4. Tomaž Šmid, Uporaba računalniškega razpoznavanja govora in transformacije naravnega jezika v MDX sintakso pri kreiranju večdimenzijskih poizvedb iz velikih skladišč podatkov : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Šmid], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/smid71.pdf. [COBISS.SI-ID 13085926]

5. Igor Tričkovič-Rifelj, Model upravljanja z znanjem v procesu za izdajanje dokazila o poreklu blaga : magistrsko delo, Ljubljana, [I. Tričkovič-Rifelj], 2002, http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/trickovic23.pdf. [COBISS.SI-ID 12787686]

Mentor pri diplomskih delih

1. Mitja Bremec, Informacijski sistem za upravljanje z osnovnimi sredstvi : diplomska naloga, Nova Gorica, [M. Bremec], 2002. [COBISS.SI-ID 198395]

2. Tomaž Gorjan, Zasnova in izdelava informacijskega sistema za upravljanje proizvodnje sedišč in naslonov : diplomska naloga, Nova Gorica, [T. Gorjan], 2002. [COBISS.SI-ID 235003]

Komentor pri magistrskih delih

1. Maja Azarov Domajnko, Večparameterski odločitveni model pri medšolskem projektnem delu : magistrsko delo, Kranj, [M. Azarov Domajnko], 2002. [COBISS.SI-ID 3316755]

2. Andraž Bežek, Agentni gručni strežnik : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Bežek], 2002. [COBISS.SI-ID 2717012]

3. Branko Kavšek, Konsenzna odločitvena drevesa : magistrska naloga, Ljubljana, [B. Kavšek], 2002. [COBISS.SI-ID 2717268]

4. Aleksander Pivk, Domensko odvisni agent za avtomatsko generiranje ovojnic : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Pivk], 2002. [COBISS.SI-ID 3283284]

Komentor pri diplomskih delih

1. Tadej Petovar, Evolucijski algoritem za optimiranje aproksimacijskih izrazov : diplomska naloga, Ljubljana, [T. Petovar], 2002. [COBISS.SI-ID 17193767]

Pisec recenzij

1. David Pahor, Matija Drobnič, Vladimir Batagelj, Simon Bratina, Vladimir Djurdjič, Primož Gabrijelčič, Matjaž Gams, Matjaž Klančar, Rado Ključevšek, Jana Koklič, Uroš Mesojedec, Krištof Oštir, Matjaž Potrč, Borut Robič, Davorin Sečnik, Slobodan Simič, Jasna Toth, Leksikon računalništva in informatike, Ljubljana, Pasadena, 2002. [COBISS.SI-ID 117254144]© ZIC IJS. Vse pravice pridrľane. 17. 7. 2008 Spletni mojster: av